Aktualności   Firma   Obszary badawcze   Techniki i procedury badawcze   Publikacje, konferencje i szkolenia   Kontakt  
Obszary badawcze
Shopping
Sektor komunalny
Jakość życia
Ewaluacja
Dla sektora bankowego
Nauka a społeczeństwo
Badania społeczno-gospodarcze
B2B
PR i marketing
Strategie
Opinia publiczna
Projekty unijne
Świadomość ekologiczna
Konsultacje samorządowe
Foresight

Zakres obszarów badawczych, w jakich się poruszamy ciągle się rozwija. Poniżej zaprezentowano krótki opis tych, w których mamy największe doświadczenie. Lista ta stale ewaluuje, aby móc spełnić Państwa oczekiwania w jak najbardziej zróżnicowanym zakresie. Dla każdego projektu, nasi specjaliści komponują indywidualny zestaw technik badawczych odpowiedni dla uzyskania oczekiwanych informacji. Realizujemy zarówno standardowe pomiary, jak również kompleksowe rozwiązania badawcze dla nietypowych zleceń. Obszarami badawczymi, w ramach których prowadzimy badania są:


Shopping | Sektor komunalny | Jakość życia | Ewaluacja | Dla sektora bankowego | Nauka a społeczeństwo | Badania społeczno-gospodarcze | B2B | PR i marketing | Strategie | Opinia publiczna | Projekty unijne | Świadomość ekologiczna | Konsultacje samorządowe | Foresight


"Shopping" to jedno z podstawowych zagadnień dynamicznie rozwijającego się rynku. Oferujemy zatem wszystkie podstawowe rodzaje badań rynkowych i konsumenckich dla potrzeb zarządzania, marketingu, reklamy i PR w handlu. Badamy preferencje stałych jak i potencjalnych klientów sklepów oraz większych obiektów, takich jak galerie handlowe czy super-markety, a nawet sieci sklepów. Analizie podlega nie tylko wybór określonych produktów czy usług, ale i ewentualne propozycje Klientów dotyczące zmiany lub urozmaicenia oferty. W ofercie proponujemy również pomiar przepływu Klientów, ich ścieżek zakupowych oraz preferowane kanały komunikacyjne.


Sektor komunalny. W ramach tego sektora działania badawcze skupiają się na diagnozie opinii i doświadczeń odbiorców usług komunalnych, m.in:

 • Dostarczaniu wody i odbiorze ścieków
 • Dostarczaniu energii
 • Zarządzaniu odpadami
 • Transporcie miejskim i międzymiastowym
 • Telekomunikacji


Realizacja badań w tym zakresie to kompleksowe przedsięwzięcie obejmujące wielokierunkową analizę wizerunku. Badania mają na celu wytworzenie rekomendacji dla kształtowania relacji z poszczególnymi grupami otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firm. Specjalizujemy się w przygotowaniu wieloletnich programów zarządzania wizerunkiem instytucji, modelowaniem efektywnej kultury organizacyjnej czy monitorowaniem jakości obsługi Klienta.
Naszymi stałymi partnerami w tym zakresie jest Aquanet S.A. oraz MPK Sp. z o.o.


Jakość życia. Badania jakości życia stanowią istotny element działalności Spółki. Cyklicznie powtarzane badania jakości życia mieszkańców miast Wielkopolski realizowane regularnie co kilka lat cieszą się dużą popularnością, także w sferze naukowej. Ich rezultatem jest wygenerowanie szerokiego spektrum zróżnicowanych wskaźników określających jakość życia osób dorosłych na wskazanym terenie, które są porównywane w kolejnych cyklach badania.


Ewaluacja odnosi się do badania wartości albo cech danego programu czy planu, działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju oraz wprowadzenia zmian. Ma charakter powtarzalny, co pozwala na porównanie wyników początkowych z rezultatami uzyskanymi po przeprowadzeniu określonych działań czy wprowadzeniu zmian. Ewaluacja często jest nieodzownym elementem projektów unijnych. Zwykle ma na celu monitorowanie zmian i efektów tuż po zrealizowanym projekcie. 
Wykonujemy m.in. następujące typy ewaluacji:

 • Ewaluacja efektów projektu unijnego
 • Ewaluacja ex ante i ongoing efektywności Priotytetów PO KL mająca na celu dostosowywanie Planów Działań
 • Ewaluacja programów szkoleniowych
 • Ewaluacja promocji
 • Ewaluacja satysfakcji ze studiowania
 • Projekty ewaluacyjne realizujemy m.in. dla: Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o. o, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Wojewódzkiego Urzędzie Pracy w Poznaniu czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.


Dla sektora bankowego. Badania służą przede wszystkim analizie sposobów pozyskiwania Klientów. Zagadnieniami, które podlegają weryfikacji podczas takiego badania są np.: segmentacja rynku, określenie bezpośredniej konkurencji banku, atrakcyjność rynku dla potencjalnych Klientów, ocena obsługi Klienta i lokalizacji placówek, określenie kanałów komunikacji z Klientami i diagnoza metod wpływających na zainteresowanie potencjalnych klientów.


Nauka a społeczeństwo. Społeczeństwo to obszar szczególnie bliski nie tylko socjologom, którzy w większości tworzą zespół badawczy Spółki. Jest on także ważny dla każdego człowieka, który je współtworzy. Od wielu lat prowadzimy badania społeczne, o zróżnicowanej tematyce. Bazując na szerokiej wiedzy teoretycznej i rozwiniętych umiejętnościach praktycznych, staramy się realizować te badania z rozmachem, wykorzystując możliwości, które dają nauki społeczne. Dlatego produkty badawcze, które otrzymują od nas Klienci mają charakter nie tylko użytkowy, ale i naukowy. Do projektów tych zaliczamy m.in.

 • Badanie aktywności obywatelskiej
 • Badanie uczestnictwa w kulturze
 • Analizy społeczno-gospodarcze
 • Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych
 • Analizy poświęcone zagrożeniom związanym z wykluczeniem społecznym
 • Badanie poświęcone funkcjonowaniu w życiu społecznym osób starszych


Badania społeczno - gospodarcze, rynek pracy. Analiza sytuacji gospodarczej to nieodłączny element badań społecznych. Ma ona istotny wpływ na kształtowanie się społeczeństwa, decyduje też o nastrojach społecznych jak również możliwych podejmowanych przedsięwzięciach gospodarczych, przede wszystkim dotyczących rynku pracy. W ostatnim czasie prowadzimy wiele inicjatyw diagnozujących ten obszar, zarówno w drodze projektów zlecanych przez wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy, ale także w ramach projektów unijnych. Badania sytuacji na rynku pracy prowadzimy też w różnych województwach, przy zachowaniu zasady równości płci respondentów.


B2B. Badania business to business, zwane w skrócie B2B, pozwalają na zebranie dokładnych informacji o wskazanym segmencie gospodarki, poszczególnych instytucjach, klientach, kontrahentach lub konkurencji. Wykonywane są na zlecenie firm, które chcą rozpoznać rynek lub zapoznać się z opiniami własnych lub potencjalnych klientów. Badania takie najczęściej mają na celu dostosowanie zakresu produktów i usług, analizę wrażliwości cenowej czy modelowanie wizerunku instytucji.


PR i marketing to obszary nieodzownie związane z badaniami rynku.
Każda strategia PR-owa/marketingowa winna być poprzedzona gruntownymi badaniami marketingowymi. Służą one budowaniu pozytywnego wizerunku firmy czy instytucji. 
Jako zespół specjalistów pomagamy budować wizerunek firm i instytucji nie tylko marketingowy, ale i społeczny. Badamy opinie publiczną na temat poszczególnych marek czy podmiotów, aby zdiagnozować ich mocne, jak i słabe strony, po to, aby można było je jak najlepiej wykorzystać w dalszym kreowaniu wizerunku. W tym zakresie specjalizujemy się również w badaniu wskaźnika satysfakcji Klienta (CSI). Analizujemy elementy, które mają kluczowy wpływ na aktualny wizerunek instytucji czy firm, jak również potrzeby oraz przyszłe wizje rozwojowe ich Klientów. Badania te mają charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Podczas tych drugich, szczegółowej diagnozie podlega wizerunek wewnętrzny, klimat organizacyjny panujący w miejscu pracy, w opiniach pracowników czy osób bezpośrednio współpracujących z badanym Podmiotem.


Strategie. Doświadczenie w przygotowywaniu strategii mamy też poza obszarem marketingu i PR. Opracowujemy strategie społeczne. Byliśmy czynnie zaangażowani w przygotowywanie strategii województwa wielkopolskiego w oparciu o diagnozę polityki społecznej w tym województwie.


Opinia publiczna. Prowadzimy szeroką gamę pomiarów stanu opinii publicznej w odniesieniu do określonych przedsięwzięć, osób lub instytucji. Rozpoczynając od ekspresowych surveyów i ad hoc realizowanych przy wykorzystaniu techniki wywiadów telefonicznych CATI, poprzez gruntowne, kompleksowe analizy łączące diagnozę ilościową z elementami jakościowymi, aż do długofalowego monitoringu na rzecz formułowania strategii kampanii społecznych lub public relations oraz oceny efektywności takich działań.


Projekty unijne. Dzięki projektom unijnym obserwujemy w ostatnich latach zwielokrotnienie liczby badań społecznych oraz poszerzenie ich obszarów, które nigdy nie miałoby miejsca bez dofinansowania. Realizujemy moduły badawcze projektów unijnych jako podwykonawca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, regionalnych wojewódzkich programów operacyjnych, . W roli Beneficjenta wykonujemy projekty:

 • PO KL Priorytet VIII Działania 8.1.2. "Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce" we współpracy z Instytutem Zachodnim
 • PO KL Priorytet VIII Działania 8.1.2. "Outplacement. Pytania i odpowiedzi"
 • Badanie ewaluacyjne na próbie beneficjentów ostatecznych w ramach działań 2.1; 2.3 i 2.4 ZPORR
 • PO KL Priorytet VII Działanie 7.2.1. "Badanie obszarów wykluczenia społeczno - ekonomicznego dla potrzeb strategii rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego"


Świadomość ekologiczna. Ekologia stanowi jedno z najważniejszych współcześnie zagadnień dotyczących wszystkich członków społeczeństwa. Stan środowiska, oraz różnego rodzaju formy jego ochrony coraz częściej poruszane są we wszelkiego rodzaju debatach społecznych, służących budowie świadomości ekologicznej. Badaniu podlegają tutaj indywidualne formy ochrony środowiska, dbania o otoczenie przyrodnicze, recyklingu oraz zapobiegania zanieczyszczeniu. Ważna jest również opinia na temat alternatywnych form produkcji energii oraz wykorzystywania surowców mineralnych.


Konsultacje samorządowe. Proponujemy badania dla instytucji samorządowych, prowadzone zarówno jako jednostkowe studia przy podejmowaniu konkretnych decyzji, jak też jako kompleksowe przedsięwzięcia służące ewaluacji skuteczności działania władz samorządowych i ich komunikacji ze społecznością lokalną. Oferujemy badania wyborcze i przedwyborcze, prowadzone zarówno dla mediów, jak też stowarzyszeń i partii politycznych.


Foresight to wszechstronne narzędzie kształtowania przyszłości. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w budowaniu scenariuszy rozwoju regionów z zakresu działań gospodarczych, technologicznych czy przemysłowych. Stosowany jest również w perspektywie ogólnego rozwoju określonych obszarów, województw, a nawet całych krajów. Służy przygotowaniu się do nadchodzącej przyszłości w oparciu o obserwowane trendy oraz słabe sygnały. Stanowi narzędzie wykorzystywane do sprawnego zarządzania zmianą. Foresight to nie tylko sposób myślenia, ale i unikatowa metodologia badawcza, przewijająca się przez wieloletni proces budowania wizji przyszłości. Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu rozwoju naszego regionu, uruchamialiśmy projekt "Foresight Wielkopolska".

 

 do góry